مارماریس | جاذبه گردشگری | کوملوبوک مارماریس از دیدنیهای ترکیه

روستای کوملوبوک در 6 کیلومتری تورنوک یکی از بهترین دیدنیهای ترکیه و جاذبه های گردشگری مارماریس به شمار میرود. توسط قایق از مارماریس به کوملوبوک میتوان دسترسی پیدا کرد و دارای یک ساحل بزرگ است که یکی از بهترین دیدنیهای مارماریس ترکیه در این منطقه است. در اینجا آب پاک و امکانات خوب برای گردشگران وجود دارد.مارماریس | جاذبه گردشگری | کوملوبوک مارماریس از دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | کوملوبوک مارماریس از دیدنیهای ترکیه مارماریس | جاذبه گردشگری | کوملوبوک مارماریس از دیدنیهای ترکیه

دیگر مطالب مرتبط با ترکیه