تیمچه مظفریه تبریز

تیمچه مظفریه  تیمچه‌ مظفریه‌ زیباترین‌ تیمچة‌ بازار تبریز است‌ که‌ به‌ قیز بستی‌ بازار و تلیسچی‌ بازار راه‌ دارد. این‌ تیمچه‌ دارای‌ دو طبقه‌ می‌باشد که‌ 26 حجره‌ در طبقة‌ هم‌ کف‌ و 26 حجره‌ در طبقه‌ دوّم‌ دارد. بانی‌ آن‌ حاج‌ شیخ‌ جعفر قزوینی‌ تاجر سرشناس‌ دورة‌ ناصرالدین‌ شاه‌ بوده‌ است‌ که‌ در سال‌ 1305 هـ.ق‌ آن‌ تیمچه‌ را ساخته ‌است‌.تیمچه مظفریه تبریز 0
تیمچه مظفریه تبریز 1

دیگر مطالب مرتبط با آذربایجان شرقی