معرفی گیلان

با تکیه بر پاره ای اشاره ها و کاوش های باستان شناختی به دوره پیش از آخرین یخبندان ( بین ۵۰تا ۱۵۰ هزار سال پیش ) می رسد. با مهاجرت آریایی ها و دیگر اقوام به gilanاین سرزمین، از نسل مهاجران و ساکنان بومی منطقه، قوم های جدیدی پدید آمدند که در این میان دو قوم (گیل و دیلم ) اکثریت داشتند . از همان آغاز، فرمانروایان این قوم از آزادی کامل برخوردار بوده اند و هیچ گاه در برابر بیگانگان و یا در مقابل حکامان دیگر تسلیم نشده اند و حتی به اطاعت دولت ماد در نیا مده اند .در قرن ششم پیش از میلاد گیلانیان با کوروش هخامنشی متحد شدند و دولت ماد را سرنگون کردند . در زمان ساسانیان گیلان استقلال خود رااز دست داد و اردشیر بابکان به یاریارتشی مرکب از ۳۰۰هزار مرد جنگی و نزدیک به ۱۰هزار سواره گیلان را تسخیر کرد . پس از پیروزی عرب های مسلمان بر ایرانیان , گیلان به مأمن علویان تبدیل شد . در حدود سال ۲۹۰ ه.ق مردم گیلان و دیلم کم کم به مذهب علویان روی آوردند و در گسترش آن نیز کوشش بسیار کردند . در زمان سلطنت شاه عباس اول , گیلان استقلال خود را از دست داد .در سال ۱۰۷۱ ه.ق قوای روسیه به دستور پتر کبیر به گیلان حمله برد و رشت را تا سال ۱۱۴۵ ه .ق در اشغال خود نگه داشت . گیلک ها در پیروزی انقلاب مشروطیت نیز سهمی عمده داشتند .آنها در سال ۱۲۸۷ ه.ق تهران را فتح کردند .نقش مردم گیلان در نهضت میرزا کوچک خان جنگلی نیز از نمونه های درخشان تاریخ این سرزمین است .

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7